Kvalita

Vedení zkušební laboratoře si je vědomo stále se zvyšujících požadavků na kvalitu a důležitost poskytovaných služeb. Za účelem dosažení spokojenosti zákazníků a maximální možné úrovně kvality poskytovaných služeb vyhlašuje vedení zkušební laboratoře následující politiku kvality:
 
 1. Porozumět potřebám zákazníků, uspokojovat jejich požadavky a dosáhnout jejich spokojenosti prostřednictvím komplexní nabídky služeb na vysoké úrovni zahrnující spolupráci se zákazníkem od definování požadavků až po předání výsledků zkoušek.
 2. Zajistit a neustále vylepšovat odbornost nabízených služeb, dodržovat správnou odbornou praxi a uplatňovat nejnovější poznatky při realizaci zkoušek.
 3. Zabezpečit nezbytné organizační, technické a personální zdroje pro plnění cílů kvality a pro dosažení vysoké kvality odváděné práce.
 4. Zajistit soustavné zvyšování odborné způsobilosti osob pracujících v laboratoři, jejich výcvik a profesní růst a využívat získané schopnosti a dovednosti k zajištění rozvoje zkušební laboratoře.
 5. Vytvořit, dodržovat, uplatňovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality a být trvale v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a dalšími souvisejícími akreditačními kritérii.
 6. Seznámit osoby pracující v laboratoři se zavedeným systémem managementu kvality, s jejich povinností uplatňovat nastavené postupy v praxi a s jejich zapojením do zlepšování systému managementu kvality prostřednictvím předkládání návrhů opatření ke zlepšení.
 7. Vrcholové vedení se zavazuje k vytváření podmínek k zajištění nestrannosti zkušební laboratoře. Vrcholové vedení se zavazuje postupovat nestranně při výběru nových pracovníků do laboratoří, při procesu příjmu a přezkoumání požadavků zákazníka, při potvrzení objednávky a při ústním jednání se zákazníkem.

Vedení zkušební laboratoře se v rámci uplatňování výše uvedené politiky kvality zavazuje, pravidelně nastavovat cíle systému managementu kvality, tyto cíle vyhodnocovat a v případě potřeby zavádět opatření k nápravě s cílem plnit všechny body politiky kvality.

Celkové cíle systému managementu jsou:
 • udržet status akreditované laboratoře
 • zvyšovat odbornou způsobilost osob pracujících v laboratoři
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality
 


Společnost UNIS, a.s. má dále zaveden:
 • systém kvality dle ISO 9001
 • systém řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 270001
 • systém řízení služeb IT dle ISO/IEC 20000-1
 • oprávnění k projektování letadlových částí a zařízení
 • oprávnění k výrobě letadlových částí a zařízení
4